ต้อนรับครูใหม่(13 ก.ค. 2558)

1. คุณครูณัฐกมล ช่อสลิด ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
– ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จ.ประจวบฯ
– สำเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฎเพชรบุรี
– ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฎเพชรบุรี
– รับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2

newt (1 of 6)

2. คุณครูศิตา ทวีกาญจน์ ตำแหน่งครู ค.ศ.1
– ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนท้ายหาด  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสานมจันทร์ จ.นครปฐม

newt (2 of 6)

3. คุณครูสุนิสา บุญเลิศรภ พนักงานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

newt (3 of 6)

newt (6 of 6)