ต้อนรับครูใหม่ มิ.ย. 2559

 1. นางสาวสุพรรษา สุ่มเพชร - สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏ เพชรบุรี
  ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 1
 2. นางสาวจุฑามณี  ถาวรล้ำเลิศ - สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 2
 3. นางสาวสาวิตรี  เกตุกรณ์ - สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา ชีววิทยา ม.ราชภัฏ เพชรบุรี
  ปฏิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 3
 4. นางสาววิชุตา  หอมกรุ่น - สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  สาขา เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปฎิบัติหน้าที่ ครูหอพักหญิง หอที่ 6
 5. นายธนดล  ปุ่นกอ - สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักชาย หอที่ 4
 6. นายพิพัฒน์  เมืองโพธิ์ - สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา พลศึกษา ม.ราชภัฏ เพชรบุรี
  ปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักชาย หอที่ 4
 7. นายธนารักษ์  น้อมนอบ - สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
  ปฏิบัติหน้าที่ครูหอพักชาย หอที่ 5