ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563