ตารางสอบกลางภาค 2/2563

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย