ชนะเลิศชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ณ ประเทศไต้หวัน

รางวัลชนะเลิศชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ณ  ประเทศไต้หวัน
และได้รับคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพื่อเข้าร่วมนำโครงงานในงาน  Japan  Super  Science Fair2016

ชื่อโครงงาน: การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ

สมาชิก:

1. นายรัฐธีร์    ธีระเกียรติสกุล
2. นายณภพ   ณ ระนอง
3. นายกษิดิ์เดช     ธัญญะเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

japan

รางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาทการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อโครงงาน: การศึกษาเสียงคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี

สมาชิก:

  1. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
  2. นางสาวธารากานต์  หาญพาณิชย์
  3. นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3