จภ.เพชรบุรีคว้าสองเหรียญทองโครงงาน งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับชาติ ครั้งที่ 13

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2 รางวัลในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์  ม.6/5
2. นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา ม.6/6
3. นายอดิศร ขันทอง ม.6/1

ครูที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นางสาวศุภรัสมิ์ เย็นดี  ม.6/5
2. นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค ม.6/3
3. นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล ม.6/1

ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

ในโอกาสนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลพระราชทานผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1.นายณลงกรณ์ บุญเจริญ
2.นายคัคเนศ สุทธิรัตน์
3.นายณวรุตม์ ไพรรุ่งเรือง

ครูที่ปรึกษา นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ

ที่มาข่าว: www.facebook.com/PCSHCenter