งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 6 กันยายน 2560 ส่วนราชการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ได้จัดงาน ” สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ” ประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริมศิลปและประเพณีการแสดงพื้นบ้านให้กับเยาวชน

ทั้งนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม

โดยการแสดงศิลปฟ้อนรำพื้นบ้านของไทยในงานนี้ด้วย

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม