ค่ายภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย