คว้าแชมป์ตอบปัญหาอาเชียน

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ทีมและตอนปลาย 1 ทีม ประกอบด้วยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีผลปรากฏว่า

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุพิชญา สายะเสมาวงศ์ เด็กหญิงฐณิดา จำลองราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11873935_935828833127189_1889838435_n
เด็กหญิงณนธิยา เมืองวงษ์ เด็กชายรวิศวร์ บุญอำไพไชยกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
11872837_935828846460521_1571597408_n

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธราธร หวังธรรมมั่ง และนายณัฐศักดิ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11880699_935828836460522_1493438185_n
11880869_935828839793855_2081518808_n