คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7
ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14152092_10154643442694835_496915808_o
14195240_560687397471239_8692425799901051217_o

1-%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เชิงสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเงินรางวัล 10,000 บาท จากเรื่อง “การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย”
ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นางสาวพัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นายโสภณ นากปัณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ

14163960_10154643441769835_118541870_o

1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89

ได้รับรางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
จากเรื่อง “วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค”
ประกอบด้วย 1. นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นางสาวชลธิชา คชกาษร มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูที่ปรึกษา นายมนัส สิทธิโชคธรรม

14164183_10154643441684835_946305389_o

2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

 

รางวัลชมเชย เชิงพาณิชย์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
จากเรื่อง “วัสดุทดแทนการก่อสร้างจากกากาแฟ”
ประกอบด้วย 1. นายฉัตรพงศ์ โชติวัชรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นายจารุกิตต์ พงษ์โพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นายธนภัทร จิระประทีป  มัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม