คณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 คณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อโรงเรียนเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โครงการระยะที่ 3 ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา สุขกระสานติ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ

2_2 2_web 3_web
1_web