คณะศึกษาดูงานจากธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายงานบริหารทั่วไปจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นำคณะครูและบุคลากร

เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการและการดูแลอาคารสถานที่

ณ ห้องสาระสนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม