คณะผู้วิจัยจากประเทศอังกฤษเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ร่วมต้อนรับคณะผู้วิจัยจากประเทศอังกฤษเยี่ยมชมโรงเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ STEM Education
(19 พฤษภาคม 2559)