ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิราวรรณ เนียมศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พร้อมกับนางสาวธมนวรรณ ตั้งพงศ์ทองและนายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ SAKURA Science Plan for High School student 2016 (Group 4) 

ในระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2559

IMG_8061