โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

สาขาคอมพิวเตอร์      รางวัลเหรียญทองแดง   นายบุญญฤทธิ์   ปึงทมวัฒนากูล ม.6/2

                                                               นายกษิดิ์เดช   ธัญญะเจริญ ม.6/4

                                         รับเกียรติบัตร    นายวรรณะ  วรรณศิลป์ ม.4/4

สาขาฟิสิกส์                       รับเกียรติบัตร    นายรัฐธีร์   ธีระเกียรติสกุล ม.6/6

S__9224230