การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน Yong Inventors Challenge 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน Yong Inventors Challenge 2018 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ทีม

ชื่อโครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพหมวกกันน็อกจากเส้นใยมะพร้าวและเปลือกไข่ไก่ที่ผสมไททาเนียมไดออกไซด์
Efficacy of helmet from coconut fibers and egg shell mixed with Titanium dioxide

สมาชิก :
1. นางสาวรติมา พุฒิมงคลเจริญ
2. นางสาวอาภาวรรณ หม้อนนทา
ครูที่ปรึกษา :
1. ครูจิรพร กิติยายาม
2. ครูปิยะนุช เขียวอร่าม

ชื่อโครงงาน : การศึกษาคุณสมบัติฟิล์มกรองเเสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ
The study in property of anti blue light filter film from bioplastic

สมาชิก :
1.นางสาวรัชนีวรรณ เหลือประสงค์
2.นางสาวสิริวิภา ศิริรัตน์
ครูที่ปรึกษา :
1. ครูฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
2. ครูปิยะนุช เขียวอร่าม

ชื่อโครงงาน : การประยุกต์ใช้สารเทอร์โมโครมิกเพื่อประดิษฐ์เคสโทรศัพท์ที่สามารถบ่งบอกระดับอุณหภูมิ
Color changeable mobile phone case for indicating temperatureสมาชิก :
1. นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ
2. นางสาวสาลินี เพ็งเหล็ง
ครูที่ปรึกษา :
1. ครูมนัส สิทธิโชคธรรม
2. ครูภัชรพงศ์ พระไว

 

ชื่อโครงงาน : ศึกษาการเปลี่ยนสีของเลือดด้วยอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีม่วง
Blood color change using red cabbage as an indicator

สมาชิก :
1. นายนันทพงศ์ กิมไพ
2. นางสาวจิรกานต์ ทับทิม
3. นางสาวชญาภา พริ้มพลาย
ครูที่ปรึกษา :
ครูอาริษา ศรีดวงใจ

ชื่อโครงงาน : การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing
The Image Processing for Computing the Amount of Sweet Cornสมาชิก :
1. นางสาวชนิกานต์ พรหมเเพทย์
2. นางสาวณีรนุช สุดเจริญ
3. นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
ครูที่ปรึกษา :
ครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

ชื่อโครงงาน : ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย Internet of Things
Smart Automate Clotheslineสมาชิก :
1. นางสาวสรชา แย้มนวล
2. นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์
3. นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์
ครูที่ปรึกษา :
ครูศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์

ชื่อโครงงาน : สเปรย์ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเรืองแสงด้วยสารสกัดแคโรทีน
Fluorescence fingerprint detection sprayสมาชิก :
1. นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน
2. นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ
3. นายกรภฤศ จีรภาพงศ์
ครูที่ปรึกษา :
ครูอาริษา ศรีดวงใจ
ชื่อโครงงาน : การเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์จากลิ้นทะเลเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก
Preparation Hydroxyapatite from Cuttlebone to use for Bone Substitute Materialสมาชิก :
1. นายวุฒิชัย เจียวตระกูล
2. นายฌานวัฒน์ กิตติวุฒิไกร
3. นายสรวิชญ์ สอนกระต่าย
ครูที่ปรึกษา
1. ครูสุชญา ศรีอุดม
2. ครูณัฐพล กลิ่นพุฒ