การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี

ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล


ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง

ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล


ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก


ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ    นางสาวกชกรวี พุ่มนึก