การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ “

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี

จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มารยาทงามนามจุฬาภรณ์ ”

เพื่อส่งเสริมมารยาทอันดีงามแบบไทย ให้กับนักเรียนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป