การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่าย ศูนย์ขยายผล

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่าย

ศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิทยาการและวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม