การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน (OECD)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูการสอน

และการออกข้อสอบตามรูปแบบการประเมินของ OECD (PISA) จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม