การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561