การบรรยายพิเศษจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดบรรยายพิเศษ

ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และ 5

ในหัวข้อ “อุดมการณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

โดยเชิญ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม