โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์


นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Edudation
ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560

โดยได้รับรางวัลดังนี้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถิรพล  เรือนทอง
นายภัทรวิชญ์  ฉัตรตระกลูไพศาล
นายณัฐชนน  วิทยาอารีย์กุล

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายชุติวัฒน์  จันเคน
เด็กชายกันตินันท์  ทุ่งศรีแก้ว
เด็กชายพสิษฐ์  สูงยิ่ง

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวชรธร  หมู่ทองคำ
นายณฐโชค  เอกธีรธรรม
นายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน