โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ