แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  • 17842182515_66a285f370_zนายยอดเพชร งามคง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สอบผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • 17839340002_70f9cf0128_zนายสราวุธ ทนยิ้ม ข้าราชการครู สอบผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • 17654379528_1519e36baf_zนางสาวศิริญา เดชะคำภู ข้าราชการครู สอบผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • 17654377728_abc8b93297_zนายจิรธัช อรุณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • 17654649130_a6a0534d66_zนายศักดา จันทร์กลั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันการประกวดผลงานทางวิชาการด้านนวัตกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015

  • 17221794353_ba7d1a4ff6_zนางดุจดาว ผ่องใส ข้าราชการครู ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • 17221793433_32c032d272_zนายรัตนชัย หนูนาค ข้าราชการครู ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาพลศึกษา วิชาโทสุขศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • 17219676734_4d7273bae4_zนายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน ข้าราชการครู ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครูผู้สอนวิชาแนะแนว

  • 17654644920_bb95605608_zนางสาวศรัญญา เติมสินสวัสดิ์ ครูประจำหอพัก หอที่ 1 สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • 17655929209_c7d2dc654e_zนายศุภกฤต ฐิตะทัต อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช