แนะนำครูใหม่

แนะนำครูหอพักใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560

1. นายชวลิต พันธุ์เพิ่ม ครูหอพักที่ 4 เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2533 ภูมิลำเนา จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

2. นายก้องเพ็ชร ตุ้มสี ครูหอพักที่ 5 เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2534 ภูมิลำเนา จ.เพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เอก เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. นางสาวรสิตา  ไชยลี ตำแหน่งครูหอพักที่ 6 เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี