แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่าย 1 รุ่นที่ ขอเลือนวันประกาศรายชื่อผุ้สมัคร จากวันที่ 5 เป็น 10 กันยายน
และเลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 15 กันยายน
และกำหนดการเข้าค่ายแรกวันที่ 14-18  ตุลาคมครับ