เสริมสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะกรรมการนักเรียน

ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

และสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง