อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมปี 2561 ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ซึ่งทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม