อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงเรียนในการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 และ รอบที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2565