สารสนเทศ

mainbanner_hall

pccphet

โรงเรียนาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

untitled-1   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ  บนพื้นฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                            

untitled-1   พันธกิจของโรงเรียน

1. บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีหลักคิดหลักวิชาและนำลงสู่หลักปฏิบัติ

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักคิดค้นและพัฒนาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

5. ส่งเสริมครูให้สามารถพัฒนาทักษะการจัดการความรู้และการทำวิจัย

                                                                                            

untitled-1   อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์นักเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  เป็นผู้นำทางความคิด  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์

 

อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

มีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์  เสืยสละและอุทิศตนต่อองค์กร

 

อัตลักษณ์ของครู

ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  มีจิตวิทยาศาสตร์  ยึดมั่นจรรยาบรรณ  สร้างสรรค์สังคม  อุทิศตนต่อองค์กร

 

อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

เสียสละและอุทิศตนต่อองค์กร

                                                                                            

untitled-1   เอกลักษณ์ของโรงเรียน

1. นักเรียนทำความเคารพด้วยการไหว้อย่างสม่ำเสมอ

2. นักเรียนมีจิตอาสา

3. จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

4. เป็นสถานที่ศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                            

untitled-1   จุดเน้นของโรงเรียน

1. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์

5. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากร

6. ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

7. ดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และนโยบาย 3 D

8. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

9. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

10. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

                                                                                            

untitled-1   อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานสากล ในระดับเดียวกัน

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้

5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน

6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

8. มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

                                                                                            

untitled-1   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะหอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ดังนี้

1. มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์

2. มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทย

3. มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย

4. มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต

5. มุ่งมั่นในการทำงานและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

7. เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง

8. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น

9. มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล  เปลี่ยนแผลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล

10. รักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังการ