รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ

logo_text_head_editรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ค่ายคณิตศาสตร์

ศูนย์โรงเรียนขยายผล
1. ด.ช.ชาญชล เขียวไปรเวช

ค่ายเคมี

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. น.ส.ชลธิชา คชกาษร
2. น.ส.ธมนวรรณ ตั้งพงศ์ทอง
3. น.ส.ธมลวรรณ เพ็ญพร (สำรอง)
ศูนย์โรงเรียนขยายผล
1. น.ส.กุลณัฐ บูรณารมย์
2. นายจิรกฤต เกษดี
3. นายปิ่นกมล เรืองเดช
4. นายพีรพัฒน์ แดงแตง
5. นายอดิศร ขันทอง (สำรอง)

ค่ายชีววิทยา

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายชนินธร ศาลยาชีวิน
ศูนย์โรงเรียนขยายผล
1. นายชิษณุชา ฉัตรตระกูลไพศาล
2. น.ส.นภสร ชื่นประเสริฐ
3. น.ส.รักษิณา ตานินทร
4. น.ส.ศุภิสา ละอองมณี (สำรอง)
5. น.ส.ชนานันท์ งามจรุงจิต (สำรอง)

ค่ายฟิสิกส์

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายเขตรัช จรัสรักษ์
2. นายณภพ ณ ระนอง
3. ด.ช.สิกขวิชญ์ ตั้งสกุล (สำรอง)
ศูนย์โรงเรียนขยายผล
1. นายคมเดช จอมเทพมาลา
2. นายธนภัทธ สุขมี
3. นายพลวัต หงษ์ทอง
4. น.ส.วชิราภรณ์ ปันอ้าย
5. น.ส.วศินี รัตภาสกร
6. นายสนั่น พิรุณจินดา
7. นายปิยะวัฒน์ เภารังค์ (สำรอง)

ค่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ
2. นายณภัทร บุญอำไพไชยกุล
3. www.mapthai.xyz นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล
4. ด.ช.วัณณะ วรรณศิลป์