ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559

1.คุณครูภัชรพงศ์  พระไว  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
– ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
– เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2530
– ภูมิลำเนาเดิม  อ.เมือง จ.สุรินทร์
– สำเร็จปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์  ม.อุบลราชธานี
– ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4
– รับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น ม.3

2. คุณครูมยุรีย์ คนเชี่ยว  ครูหอพักที่ 6
– เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2532
– ภูมิลำเนาเดิม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

3. คุณครูสาริศา  อุดมโชคปิยะ  ครูหอพักที่ 6
– เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2517
– ภูมิลำเนาเดิม จ. ราชบุรี
– สำเร็จปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช