ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

19-5-16_013
โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้


 

กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง
เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  • นางสาวกรชนก ม่วงศรี

19-5-16_002
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  • นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์

19-5-16_003
รางวัลรองชมเชย

  • นายพงศธร  กาญจนกังว

19-5-16_004

 

19-5-16_014นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3

ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

 

สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 • นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล

19-5-16_005

 

 • นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ

19-5-16_006

 

 • นายวัณณะ  วรรณศิลป์

 

19-5-16_007

สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558

 • นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล

19-5-16_008

19-5-16_016

  

ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

National Software Contest 2016 ( NSC2016 )

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,

กระทรวงวิทยาศาสตร์ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,

มูลนิธิสยามกัมมาจล และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ณ  หอประชุมมหิดล อาคาร SCB Park ธ.ไทยพาณิช สนง.ใหญ่

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559

 

โครงงาน เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

 • นายธราธร  หวังธรรมมั่ง
 • นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล
 • นายธนชิต  เส็งสาลี

19-5-16_009

19-5-16_010

19-5-16_017

  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์บังคับมือ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559

ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

 

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 • เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
 • เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน

19-5-16_011

19-5-16_012

19-5-16_015