พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 28 โรงเรียน กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. (ในรูปแบบออนไลน์)