ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง 2557)
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2558
ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก11174723_683529131756947_8721381073264562822_o11146418_683528095090384_6300226017872716372_o11181225_683525295090664_5025826131689505018_o11157522_683526098423917_3797072800538112484_o