ผลการแข่งขัน The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019

🏆🏆นักเรียน จภ.เพชรบุรี คว้า 24 รางวัล 🏆🏆
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคกลาง) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019

ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

⚪️การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์⚪️

สาขาฟิสิกส์
🥇ชนะเลิศ
การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองลูกยางพลวง
ผู้จัดทำ
นางสาวศตพร ไชยกาญจน์
นายวศิน เอียงสวาท
ครูที่ปรึกษา
นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

🥈รองชนะเลิศ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของมะพร้าวกับปริมาณในการเคลื่อนที่แบบแดมป์
ผู้จัดทำ
นางสาวธัญชนก กุญแจนาค
นางสาวศรัณยา เตียเปาะ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ
นายมนัส สิทธิโชคธรรม

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2
การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนที่ของไรทะเล
ผู้จัดทำ
นายสิรภพ สุขเทพ
นายเนติ ธรรมจิตต์
นายภคพัส แสงจันทร์
ครูที่ปรึกษา
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
นายภัชรพงศ์ พระไว

สาขาเคมี
🥇ชนะเลิศ
การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์และคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงขาวเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการข้ึนรูปไหมละลายที่ใช้ในทางการแพทย์
ผู้จัดทำ
นางสาวกันยารัตน์ มณีรัตน์
นางสาวนฤภัทร เจียมประเสริฐ
นางสาวรวีจรัส เจริญโชควิทยา
ครูที่ปรึกษา
นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์

🥈รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลของแสงสีแดงต่อปริมาณฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนผักบุ้ง
ผู้จัดทำ
นายเฉลิมรัฐ ฉิมพล
นายสิทธิโชค ผู้สุด
ครูที่ปรึกษา
นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์

สาขาชีววิทยา

🥇ชนะเลิศ
การแปรรูปผักเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณค่าทางโภชนาการ
ผู้จัดทำ
นายภาณุพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข
นายวิชการ พรายอินทร์
นายพลฤทธ์ แสงประทุม
ครูที่ปรึกษา
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

🥈รองชนะเลิศ
การศึกษาผลของเม็ดบีทที่ได้จากการตรึงเซลล์โดยใช้โซเดียมอัลจิเนตร่วมกับแบคทีเรียชนิด Sphingomonas sp. และ Pseudomonas sp. เพื่อใช้ในการย่อยสลายพลาสติกชนิด HDPE
ผู้จัดทำ
นางสาวณัฏฐ์ธีรา ตั้งกสิกิจ
นายศรณเศรษฐ์ อมรเสาวภาคย์
ครูที่ปรึกษา
นายศาสตรา พรหมอารักษ์

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การตรวจสอบผลของสารคูมารินที่มีต่อองค์ประกอบของโปรตีนในพลาสมาของแพะลูกผสม
ผู้จัดทำ
นางสาวปาณิสรา สมุทรผ่อง
นางสาวศิรประภา จำปาไทย
ครูที่ปรึกษา
นางสาวคณิตา สุขเจริญ

สาขาคณิตศาสตร์

🥇ชนะเลิศ
การศึกษาพื้นที่เงาที่เกิดจากหลังคารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ
ผู้จัดทำ
นางสาวคณิศร เกื้อรอด
นางสาวปนัดดา ผาสุข
ครูที่ปรึกษา
นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์

🥈รองชนะเลิศ
สมการทำนายปริมาณเนื้อปาล์มดิบสำหรับเกษตรกรสวนปาล์ม
ผู้จัดทำ
นางสาวฬุจิรา จ่าวิสูตร
นายพีรวัส ชวนะ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์

สาขาเทคโนโลยี
🥇ชนะเลิศ
โรงเรือนเพาะเห็ดผสมผสานพืชระยะสั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ผู้จัดทำ
นางสาวสินีนาฏ สุขศรี
นางสาวอรณี งามอ่อน
ครูที่ปรึกษา
นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
นายธนกฤต รวมพร้อม

⚪️การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย⚪️

สาขาฟิสิกส์
🥈รองชนะเลิศ
การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงสีฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ
ผู้จัดทำ
นางสาวรัชนีวรรณ เหลือประสงค์
นางสาวสิริวิภา ศิริรัตน์
ครูที่ปรึกษา
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
นาวสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

🏅รางวัลชมเชย
ศึกษาสมบัติทางกายภาพของรังนกนางแอ่นแท้และเทียม เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์พิสูจน์เอกลักษณ์รังนกต้นแบบ
ผู้จัดทำ
นายปิยะวัฒน์ วัฒโน
นายธีรภาพ กิจธนากำจร
นายศุภวิชญ์ แจ่มประไพ
ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

สาขาเคมี
🥇ชนะเลิศ
ศึกษาสภาวะที่ส่งผลต่อปริมาณคาเทชินในชาเขียว
ผู้จัดทำ
นางสาวธนัญญา ภูผา
นางสาวมนสิชา ยอดดําเนินกุล
ครูที่ปรึกษา
นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์

สาขาชีววิทยา

🥈รองชนะเลิศ
วัสดุปิดแผลพุพองจากเมือกแมงลักและสารสกัดว่านหางจระเข้
ผู้จัดทำ
นางสาววรวัญ ชินวัฒนกาญจน์
นางสาวเยาวลักษณ์ ภูศรี
ครูที่ปรึกษา
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2
ศึกษาการตอบสนองของพลานาเรียในการเคลื่อนที่เข้าสู่อาหารหลังตัดตัวเมื่อเลี้ยงในจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน
ผู้จัดทำ
นางสาววิจิตตา ริ้วงาม
นางสาวกรนิกา พวยไพบูรณ์
ครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

สาขาคณิตศาสต์

🥈รองชนะเลิศ
การสร้างแบบจำลองระบบแถวคอยในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดทำ
นายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
นายสุรเดช ปานหว่าง
นางสาวสุชัญญา กุลทอง
ครูที่ปรึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2
สมการประมาณน้ำหนักเนื้อมะพร้าวจากข้อมูลตำแหน่งภายนอกร่วมกับทฤษฎีวงกลมแนบในสามเหลี่ยม
ผู้จัดทำ
นางสาวกชกร บางบัวงาม
นางสาวศิริขวัญ วิเศษชาติ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์

สาขาเทคโนโลยี
🏅ชมเชย
เกมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ “หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด”
ผู้จัดทำ
นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข
นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย
นายณภัส ณ ระนอง
ครูที่ปรึกษา
นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม

สาขานวัตกรรม
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่น
ผู้จัดทำ
นางสาวลภัสรดา เตียววนากูล
นาย วัชรธร หมู่ทองคำ
ที่ปรึกษา
นายภัชรพงศ์ พระไว

🏅ชมเชย
การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันน้ำในแนวนอนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ผู้จัดทำ
นายกันตินันท์ สุขสำราญ
นายธราดล บุญประเสริฐ
นายวรดร โสภณอัมพรสุชา
ที่ปรึกษา
นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

🏅ชมเชย
การศึกษาเเบบจำลองการวางตัวของไม้ไผ่ชะลอคลื่นในรูปแบบเรขาคณิตต่างๆ ที่มีผลต่อการลดการกัดเซาะชายฝั่ง

⚪️การนำเสนอโครงงานแบบ popular vote⚪️

🥇ชนะเลิศ
การสร้างแบบจำลองพื้นผิวโค้งจากการเทสเซลเลชันรูปสามเหลี่ยมใดๆที่เกิดจากการสุ่มจุดอย่างอิสระ
ผู้จัดทำ
นางสาวสริตา ดอกมณฑา
นายชยังกูร ทองปัญญนพ
นายวิศรุต จงสงวนดี
ครูที่ปรึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

🥉รองชนะเลิศอันดับ 2
ศึกษาความเค็มและสารต้านอนุมูอิสระที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น
ผู้จัดทำ
นางสาววรพรรณ โรจนชัยสกุล
นายปิติวัฒน์ ลิ้มภัทรจินดา
นางสาวชนัญชิดา ปฏิทัศน์
ที่ปรึกษา
นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย