ผลการแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 14

ผลการแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสต์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี วันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

สาขากายภาพ

รางวัลเหรียญทอง 🥇
การศึกษา convex hulls ที่เกิดจากจุดตัดของภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ
นายชุติพัลภ์ เจริญสุข
นางสาวกัญญาวีร์ คำกองแก้ว
นายเมธัส โพธิ์ผลิ
ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

รางวัลเชิดชูเกียรติ 🏅
การศึกษาการเรืองแสงของลายนิ้วมือแฝงด้วยสารสกัดแคโรทีน
นางสาวชนิสรา กลิ่นเถื่อน
นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ
นายกรภฤศ จีรภาพงศ์
ที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ

สาขาชีวภาพ

รางวัลเชิดชูเกียรติ 🏅
ฟิล์มดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนด้วยไฟโบรอินผสมคลอโรพลาสต์
นางสาวสิริกาญดา เตียงตั้ง
นางสาวพชรภรณ์ กาฬภักดี
นางสาวเสาวรส มีเนียม
ที่ปรึกษา นายศาสตรา พรมอารักษ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ 🏅
ปัจจัยที่มีผลต่อการต่อสู้ของด้วงกว่าง
นางสาวธมลวรรณ เฟื่องฟุ้ง
นางสาวพิมพ์ชนก เจริญนุช
นางสาวมนฐ์สิชา วงษ์เวียงจันทร์
ที่ปรึกษา นางสาวคณิตา สุขเจริญ

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลเหรียญทอง 🥇
การประมวลผลเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธี Image Processing
นางสาวณีรนุช สุดเจริญ
นางสาวชนิกานต์ พรหมแพทย์
นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค