ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 3รอบ (36 พรรษา) เมื่อปี พ.ศ. 2536

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมายของชื่อโรงเรียน

  1. จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  2. ราช แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดิน
  3. วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูงรวมคำว่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงหมายถึงสถานที่แห่งวิชาความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คติพจน์ประจำโรงเรียน :  คุณธรรมนำวิชาการ
คำขวัญประจำโรงเรียน :  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ