ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ไฟล์ นิเทศติดตาม

 ไฟล์ SAR

ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2560(ส่วนหน้า)new
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2560(ส่วนเนื้อหา)new
ดาวน์โหลดมาตรฐานของสถานศึกษา 2561 new
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2559(ส่วนหน้า)
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2559(ส่วนเนื้อหา)
ดาวน์โหลดมาตรฐานของสถานศึกษา 2560 
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558(ส่วนหน้า)
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558(ส่วนเนื้อหา)
ดาวน์โหลดมาตรฐานของสถานศึกษา 2558
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557(ส่วนหน้า)
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557(ส่วนเนื้อหา)
ดาวน์โหลดมาตรฐานของสถานศึกษา 2557
ดาวน์โหลดรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2556 
ดาวน์โหลดมาตรฐานของสถานศึกษา 2556
ดาวน์โหลดรายงาน SAR ปีการศึกษา 2555