บรรยายโครงงาน ICT โรงเรียนคู่พัฒนา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นำโดย ท่าน ผอ.ชูรัฐ  ระหว่างบ้านและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา