นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ 5 เหรียญรางวัล กับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

🥇เหรียญทอง

🩺 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

แผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เซลลูโลสไมโครไฟเบอร์จากแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum ผสมฟีนอลิก
Wound Dressing for Diabatic Patient by Cellulose from Bacteria Acetobacter Xylinum mixed with Phenolic
สมาชิก : นาย ณรงคศักดิ์ ปทุมสูตร
นางสาว จิตติมา จันทร์ธาราม
ครูที่ปรึกษา : นางสาว สุชญา ศรีอุดม
นางสาว ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

🥈เหรียญเงิน

🩺 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

การเตรียมฟันเทียมจากเปลือกหอยแครงและกระดูกวัวเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์
The prepared denture from Anadaragranosa and Ox bone for application to medical .
สมาชิก : นางสาวพิพากษา เจริญจิตร
นางสาวญาดา จิรวัฒน์สกุล
นางสาวญาณิศา อินทรประเสริฐ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์

💡สิ่งประดิษฐ์กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

การศึกษาอัตรส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มเพื่อผลิตออกซิเจนในน้ำ
The Suitable Ratio of Film-forming to Produce Oxygen in water
สมาชิก : นางสาวผ่องพรรณ เหล่าบัณฑิตเจริญ
นางสาวนันทวรรณ แพรงาม
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนันทวัน ศรชัย
นางสาว สวิชญา เหลาโชติ.

🥉เหรียญทองแดง

💡สิ่งประดิษฐ์กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

อุปกรณ์ต้นแบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานศักย์จากการร่วงของทราย
The Prototype Generator using Potential Energy from Sand Falling
สมาชิก : นางสาวชัญญานุช คมวัชรพงศ์
นางสาวปวีณา เพ็ชรหาญ
นายนิธิทัต สินสวัสดิ์
ครูที่ปรึกษา : นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

🐛 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มเกษตรและอาหาร

ชื่อ : เส้นใยจากหนอนไหมที่เลี้ยงด้วยใบหม่อนผสมสีสะท้อนแสง
Silk Fiber from Silkworm that Feed by Mulberry Leaves with Fluorescent Color
สมาชิก : นายนภพล เล็กผลา
นางสาวปวีณา พยัคฆะ
นางสาวศลิษา ฉายะเจริญ
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล กลิ่นพุฒ