นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (ISEF 2021) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์

การพัฒนาแบบจำลองรูปทรงเฮลิคอยด์เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ The Development of Helicoid-Shaped Model for Increasing Flow Rate of Removing Blood Clots in Medical Treatments
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:
นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์
นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์
นายพัชรพล รุจิพรพงษ์
ครูที่ปรึกษา:: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และ นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์

การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย
The Relationship Between Sweetness and Internode Feature of Sugarcane
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:
นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อน
นายโกวิท สุขชัย
นางสาวปานชนก ลีลา
ครูที่ปรึกษา:: นางสาวศิตา ทวีกาญจน์