ถวายมาลัยสักการะวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีคือ “วันสุนทรภู่”

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ

ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

ซึ่ง สุนทรภู่ เป็นบุคคลของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง

ผลงานและชีวประวัติของท่าน ได้มีการเผยแพร่เกียรติคุณ ให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จึงได้จัดกิจกรรมถวายมาลัยสักการะ และอ่านบทอาเศียรวาท

เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์”

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม