ต้อนรับบุคลากรใหม่

21 กันยายน 2561
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่พัสดุคนใหม่
นายกฤษฎา ทองพิทักษ์ชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2527
ภูมิลำเนา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
เอกบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี