ต้อนรับครูใหม่ เดือนมิถุนายน

ต้อนรับครูใหม่ เดือนมิถุนายน

นางสาวซารีนา หะยีซือนิ

เกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2534

ภูมิลำเนา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลนักเรัยนประจำหอพักที่ 6

นางสาวชวัลรัตน์ งดสันเทียะ

เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536

ภูมิลำเนา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์