ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน

International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017)

ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ

 

1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ”

นักเรียนเจ้าของผลงาน

นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม

2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห

และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ”

นักเรียนเจ้าของผลงาน

นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  สพม. 10 (เพชรบุรี)