งาน The 1st PCSHS Science Symposium 2021

การนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
The 1st PCSHS Science Symposium 2021
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565