งานพัฒนาหลักสูตร

 

หมายเหตุ แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ม.ปลาย 4 รายวิชา ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับ ม.ปลาย พุทธศักราช 2560
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปรับเมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร