ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 งานบริหารวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจา อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และวัดหุบกระพง